TT3

Bột mịn, có màu trắng ngà tự nhiên và đặc tính liên kết gluten tốt. Bột được nghiền từ lúa mì có hàm lượng protein trung bình và cao với đặc tính giãn, dẻo. Sản phẩm phù hợp với tất cả các loại mì ăn liền và các loại mì tươi và khô khác yêu cầu độ dẻo và nhiều mức protein trung bình và gluten ướt (WG) với chi phí cạnh tranh.

Chỉ tiêu %
Hàm Lượng Protein 9,5 - 11,5
Hàm Lượng Gluten ≥ 27,5
Hàm Lượng Ẩm ≤ 14,0
Hàm Lượng Tro ≤ 0,58

Ứng dụng| Mì ăn liền và các loại mì tươi và khô.

Sản phẩm

Liên quan