Nghề nghiệp tại Mê Kông

Tại Mekong Flour – không chỉ là một công việc, đó là nơi mà sự nghiệp của nhân viên chúng tôi phát triển. Chúng tôi tin rằng con người là tài sản lớn nhất của chúng tôi và chúng tôi đang tìm kiếm những cá nhân có tiềm năng, có niềm đam mê thực sự để cùng chúng tôi hợp tác nhằm đạt được những mục tiêu đã đề ra.
Mekong Flour tin rằng con người là nguồn gốc khởi tạo ra các giá trị tài sản khác. Chúng tôi đối xử với nhau bằng sự tôn trọng và làm việc cùng nhau như một Đại Gia đình Mê Kông. Văn hóa và giá trị làm việc của chúng tôi đảm bảo rằng nhân viên của chúng tôi tập trung vào chất lượng, sự thống nhất và cải tiến liên tục.