MK5

Bột mì chuyên dùng cho snack.

Chỉ tiêu %
Hàm Lượng Protein 9,5 - 12,5
Hàm Lượng Gluten ≥ 31,5
Hàm Lượng Ẩm ≤ 14,0
Hàm Lượng Tro ≤ 0,6

Ứng dụng| Bánh cookies, pastry, bánh qui bơ, bánh qui khô, bánh trung thu và các sản phẩm snack cao cấp khác.

Sản phẩm

Liên quan