CK9

Bột mì chuyên dùng cho bánh quy bơ, bánh trung thu, wafer và snack. Loại bột này được lựa chọn để làm các sản phẩm phổ thông có mức tiêu thụ hấp dẫn trên thị trường do có chất lượng và giá cả tối ưu.

Chỉ tiêu %
Hàm Lượng Protein 9,5 - 11,5
Hàm Lượng Gluten ≥ 24,0
Hàm Lượng Ẩm ≤ 14,0
Hàm Lượng Tro ≤ 0,5

Ứng dụng| Các loại bánh cookie, bánh qui, waffer, bánh Pía, bánh trung thu.

Sản phẩm

Liên quan