CF2.X

Loại bột có chất lượng cao được nghiền từ lúa mì có hàm lượng protein trung bình và cao với hàm lượng tro thấp, tạo ra màu trắng nổi bật và độ bền gluten tuyệt vời. Loại bột này phù hợp với nhiều loại mì và bánh mì trắng chất lượng cao cần vỏ bánh dày nút vỡ da quy.

Chỉ tiêu %
Hàm Lượng Protein 9,5 - 12,0
Hàm Lượng Gluten ≥ 29,5
Hàm Lượng Ẩm ≤ 14,0
Hàm Lượng Tro ≤ 0,5

Ứng dụng| Phù hợp với nhiều loại mì và bánh mì trắng chất lượng cao cần vỏ bánh dày nút vỡ da quy.

Sản phẩm

Liên quan