AQ3

Với hàm lượng gluten đặc biệt cao, sản phẩm này phù hợp với nhiều mục đích sử dụng khác nhau trong nuôi trồng thủy sản. Cam kết không chứa chất cấm trong nuôi trồng thủy sản, không chứa chất độc hại và chất bảo quản. Phù hợp với nhiều loại sản phẩm thức ăn thủy sản, có giá cả cạnh tranh.

Chỉ tiêu %
Hàm Lượng Protein 12,5 - 14,0
Hàm Lượng Gluten 36 - 39
Hàm Lượng Ẩm ≤ 14,0
Hàm Lượng Tro ≤ 0,8

Ứng dụng| Làm nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản.

Sản phẩm

Liên quan