AQ4

Với hàm lượng gluten đặc biệt cao đến siêu cao, sản phẩm này phù hợp cho nhiều ứng dụng có nhu cầu cao khác nhau trong nuôi trồng thủy sản. Cam kết không chứa chất cấm trong nuôi trồng thủy sản, không chứa chất độc hại và chất bảo quản. Nó phù hợp với nhiều loại sản phẩm thức ăn thủy sản, mang lại lợi tức đầu tư tốt.

Chỉ tiêu %
Hàm Lượng Protein 13,5 - 15,0
Hàm Lượng Gluten 38 - 40

Ứng dụng| Làm nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản.

Sản phẩm

Liên quan