AQ2

Hàm lượng gluten cao, sản phẩm phù hợp với nhiều mục đích sử dụng từ chăn nuôi đến nuôi trồng thủy sản, đảm bảo không chứa chất cấm trong nuôi trồng thủy sản, không chứa chất độc hại và chất bảo quản, đồng thời mang lại giải pháp tái đàn tiết kiệm chi phí.

Chỉ tiêu %
Hàm Lượng Protein 12,0 - 13,5
Hàm Lượng Gluten 34 - 37
Hàm Lượng Ẩm ≤ 14,0
Hàm Lượng Tro ≤ 0,8

Ứng dụng| Làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

Sản phẩm

Liên quan