AQ1

Với hàm lượng gluten từ trung bình đến cao, sản phẩm này phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau, từ chăn nuôi đến nuôi trồng thủy sản. Nó được đảm bảo không chứa các chất bị cấm trong nuôi trồng thủy sản, không chứa các chất độc hại và chất bảo quản, đồng thời mang lại giải pháp tiết kiệm chi phí cho việc tái đàn.

Chỉ tiêu %
Hàm Lượng Protein 11,0 - 12,5
Hàm Lượng Gluten 32 - 35
Hàm Lượng Ẩm ≤ 14,0
Hàm Lượng Tro ≤ 1,0

Ứng dụng| Làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

Sản phẩm

Liên quan