AQ

Với hàm lượng gluten từ trung bình đến trung bình cao, sản phẩm này phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau, từ chăn nuôi đến nuôi trồng thủy sản. Nó được đảm bảo không chứa các chất bị cấm trong nuôi trồng thủy sản, không chứa các chất độc hại và chất bảo quản, khiến nó trở thành một lựa chọn tiết kiệm chi phí để tái đàn.

Chỉ tiêu %
Hàm Lượng Protein 10,0 - 11,5
Hàm Lượng Gluten 28 - 31
Hàm Lượng Ẩm ≤ 14,0
Hàm Lượng Tro ≤ 1,0

Ứng dụng| Làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi , thủy sản.

Sản phẩm

Liên quan