AQ-IN

Bột mì được sử dụng làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và thủy sản.

Chỉ tiêu %
Hàm Lượng Protein 10,0 - 11,5
Hàm Lượng Gluten 24 - 28
Hàm Lượng Ẩm ≤ 14,0
Hàm Lượng Tro ≤ 1,0

Ứng dụng| Làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

Sản phẩm

Liên quan